Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.Voor elk bedrag dat niet betaald is op zijn normale vervaldag , d.w.z. contant op de  voorlegging van de factuur , zullen verwijlinteresten ten voordele van de firma   worden aangerekend. Deze interesten zullen 15 % oplopen.   De schuldenaar is aangemaand van rechtswege en zonder voorafgaande in gebreke stelling ( art.1139 wb).

2.De te betalen prijs voor de prestaties zal slechts vervallen bij maandelijkse facturatie,    moment waarop elke betaling contant zal uitgevoerd worden op eenvoudige voorlegging    van de factuur.

3.Alle andere werkzaamheden zijn contant te betalen op eenvoudige voorlegging van de   factuur , behalve tegenstrijdige bepaling in onderling overleg geacteerd bij de  ondertekening van het contract. Het is uitdrukkelijk bedongen dat in dit geval ook het   bedrag van de factuur ambtshalve zal worden verhoogd met 20 % – met een minimum   van 100 euro – als forfaitaire en onverminderbare strafclausule ,  zonder verdere aanmaning.

4.Elke wijziging in salarissen , prijzen van materiaal of van hun transport , die voorkomt in   de loop van het contract , alsook elke nieuwe taxatie of wijziging van sociale lasten,   opgelegd krachtens een wettelijke of reglementaire bepaling , en dit nog steeds in de loop   van het contract , geeft aanleiding tot een proportionele aanpassing van de prijs of het tarief, deze zijn van toepassing vanaf de eerstvolgende facturatie.

5.In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

6.Elke klacht moet , om geldig te zijn , schriftelijk en per aangetekend schrijven betekend   worden binnen de 48 uren volgend op de uitvoering der werkzaamheden of levering van   goederen ; eens deze termijn verstreken , wordt het werk beschouwd als zijnde uitgevoerd   naar de volledige voldoening van de klant en door hem goedgekeurd.

7.De geleverde koopwaren blijven onze eigendom en wij behouden er de integrale vrije  beschikking over , tot op het ogenblik van de volledige betaling.   Onze wissels en mandaten wijken niet af van deze clausule die haar integendeel toebestemd  is.